Algemene voorwaarden coaching Bewustzijn in Liefde

1. Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bewustzijn in liefde coaching (opdrachtnemer) en opdrachtgever tenzij anders schriftelijk overeen is gekomen. Opdrachtgever verklaart zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord. 
2. Registratie
De coachingsovereenkomst is definitief na schriftelijke (brief of e-mail) bevestiging van opdrachtnemer. Het versturen van een opdrachtbevestiging door opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren. 
3. Annuleren of verschuiven van gemaakte afspraak
3.1 Annuleren, verschuiven of wijzigen door opdrachtgever van coaching sessies indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor coaching wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:
Binnen 24 uur voor aanvang is opdrachtgever is deel van factuurbedrag verschuldigd aan opdrachtnemer indien er kosten zijn ontstaan aan derden. Het is mogelijk een coaching te verschuiven of te wijzigen. Opdrachtnemer is gerechtigd deze bij opdrachtgever in rekening te brengen. Bij langer dan 24 uur voor aanvang kan de afspraak verschoven of gewijzigd worden.
3.2 Bij annulering door opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht om te allen tijde de training of coachingsafspraak te annuleren. In goed overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan een vervangende datum worden overeengekomen. Opdrachtnemer kan in beide gevallen ook besluiten het gehele factuurbedrag aan opdrachtgever te retourneren.
4. Betaling
Het eerste kennismakingsgesprek is gratis. Vervolgens wordt er een traject gekozen. Hiervoor ontvangt de opdrachtgever een factuur. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven en kan ook cash gedaan worden aan het begin van het traject of het afgesproken betaalmoment. Betalen in termijnen is mogelijk. De details hiervoor worden aan het begin van het traject afgesproken. Indien niet tijdig wordt betaald zal de opdrachtgever geen verdere coaching sessies aanbieden. De betaling van de Quantum Human Design Reading dient indien deze online plaatsvind, de dag voor de reading voldaan te zijn anders zal de reading niet doorgaan. Bij een reading op locatie kan contant betaald worden. 
5. Aansprakelijkheid
De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 
6. Geheimhouding
Beide partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de informatie welke aan hen bekend wordt een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen van de partijen zal direct de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.